Polityka prywatności

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, zawierającą informacje odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

UWAGA! To jest zaktualizowana treść polityki prywatności i dostosowana została do zmian ROOD, które obowiązują od 25 maja 2018 r.

KIM JESTEŚMY?

Nasze dane identyfikujące to:

Browar Kingpin Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 18 B / 10, 61-623 Poznań, NIP 9721248261, REGON 302663066.

Jeśli chcesz się z nami kontaktować, zrób to w następujący sposób:

1)      drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby: Browar Kingpin Sp. z o.o., ul. Wilczak 18b/10, 61-623 Poznań

2)      drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@browarkingpin.pl;

Administratorem danych osobowych jest Browar Kingpin Sp. z o.o.

Możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@browarkingpin.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze

sklepu internetowego prowadzonego przez nas pod adresem https://sklep.browarkingpin.pl, którego dalej będziemy nazywać „Sklepem”, a zatem dotyczy Ciebie, dlatego tak ważne jest, abyś się z nią zapoznał.

Polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, prosimy Cię o kontakt.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków.

KRĄG OSÓB, KTÓRY MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Do Twoich danych osobowych dostęp mamy wyłącznie my i hostingodawca. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych podmiotom z którymi nie mamy podpisanych umów o przetwarzania danych osobowych.

Poza ww. przypadkami Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary.

Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, dążymy do tego, aby zapewniały one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci dokonania zakupu towarów znajdujących się w serwisie sklep.browarkingpin.pl

W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.

PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas stanowi:

1)    konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Zbieramy dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie na ww. podstawach i zostały uzyskane od Ciebie.

TWOJE PRAWA

Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail sklep@browarkingpin.pl

Przysługują Ci następujące prawa:

1)    prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

 1. a)    o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. b)   od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
 3. c)    źródła, z którego pochodzą Twoje dane,
 4. d)    odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane;

2)    do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;

3)    do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

4)    do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. a) administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,
 2. b)   cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,
 3. c)    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. d)    jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

5)    do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

 1. a)    uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy - na okres sprawdzenia, czy masz rację,
 2. b)   zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,
 3. c)    niepotrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d)    wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

6)    do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;

COFNIĘCIE ZGODY

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie wystarczy, że je samodzielnie usuniesz Twoje konto na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: Browar Kingpin Sp. z o.o. ul. Wilczak 18b/10, 60-623 Poznań lub drogą elektroniczną na e-mail sklep@browarkingpin.pl

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1)      poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

2)      uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)      adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

4)      dokładne i aktualne;

5)      nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

6)      przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

7)      bezpiecznie przechowywane;

8)    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od nas, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub przez okres utrzymywania konta w Sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie na koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres sklep@browarkingpin.pl

COOKIES

Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie.

Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki, które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej.

Możesz również zablokować dostęp plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zmieniona Polityka Prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana pod adresem: sklep.browarkingpin.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl