Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.browarkingpin.pl obowiązujący od dnia 8 sierpnia 2018 r.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem „sklep.browarkingpin.pl”.
 1. Właścicielem sklepu internetowego i jego administratorem jest Browar Kingpin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 18 B/10, 61-623 Poznań, NIP 9721248261, REGON 302663066.
 2. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

-          Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej sklep.browarkingpin.pl,

-          Sprzedawca – Browar Kingpin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 18 B/10, 61-623 Poznań, NIP 9721248261, REGON 302663066,

-          Kupujący – osoba składająca zamówienie w sposób określony w regulaminie,

-          Konsument – kupujący, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

-          Przedsiębiorca – kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

-          Sklep internetowy – sklep internetowy działający na stronie internetowej sklep.browarkingpin.pl,

-          Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego,

-          Administrator Danych Osobowych – sprzedawca,

-          Towar – rzecz, stanowiąca przedmiot sprzedaży w sklepie internetowym,

-          Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.

§ 3
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

–            mailowo pod adresem mailowym: sklep@browarkingpin.pl,

–            listownie pod adresem: Browar Kingpin Sp. z o.o., ul. Wilczak 18 B/10, 61-623 Poznań.

§ 4
PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Wszystkie produkty, oferowane w sklepie internetowym przez sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba że informacja o wadzie wynika z opisu produktu.
 2. Przy każdym produkcie oferowanym w sklepie internetowym są podane jego istotne cechy.

§ 5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Kupujący może zamówić towar oferowany przez sprzedawcę poprzez skorzystanie z składania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklep.browarkingpin.pl
 2. Kupujący ma możliwość zapoznania się z opisem produktu, zamieszczonym w sklepie internetowym.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać opcję „Do koszyka” przy danym produkcie, w koszyku wybrać opcje Dostawy i Płatności oraz opcję „Zamawiam”. Następnie należy wybrać opcję „Zarejestruj się” w celu założenia konta stałego klienta albo „Złóż zamówienie” w celu złożenia zamówienia bez zakładania konta w sklepie. Dla wcześniej zarejestrowanych klientów jest opcja „Zaloguj się” dostępna po wpisaniu adresu e-mail i hasła. Następnie należy wypełnić formularz zamówienia i wybrać opcję „Podsumowanie”.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 5. W celu zrealizowania zamówienia kupujący musi podać poniższe dane:

-              imię i nazwisko,

-              adres e-mail,

-              adres zamieszkania kupującego, tj. ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość,

-              numer telefonu.

Podanie danych takich jak: nazwa firmy, NIP, kraj następuje opcjonalnie.
W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony pod inny adres niż adres zamieszkania, kupujący jest zobowiązany wybrać opcję „Wysyłka zamówienia pod inny adres” i wypełnić wskazane tam pola.

 1. Sprzedający oferuje wysyłkę towaru jedynie w Polsce. Sprzedający nie wysyła towaru za granicę.
 2. W celu dokonania zakupu, po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kupujący powinien wybrać opcję „Potwierdzam zakup”. Potwierdzenie złożenia zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail. Złożonemu zamówieniu jest nadawany indywidualny numer.
 3. Wybór formy przesyłki oraz sposobu zapłaty należy do kupującego. Po wyborze formy przesyłki kupujący uzyskuję informację na temat kosztu towaru, kosztu dostarczenia towaru oraz łącznej kwocie do zapłaty. Na stronie Potwierdzenia należy wybrać opcję „Opłać zamówienie”.

§ 6
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez kupującego, to jest wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy Inpost lub Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez kupującego.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od stawek pobieranych przez doręczyciela oraz od wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest podawany indywidualnie w stosunku do każdego produktu, w toku składania zamówienia.
 4. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odbioru osobistego towaru.
 5. W przypadku, gdy koszt przesyłki z uwagi na gabaryty zamówienia okaże się wyższy niż pierwotnie podany przez sprzedawcę, kupujący zostanie o tym poinformowany przed nadaniem przesyłki.
 6. Termin realizacji zamówienia jest podany indywidualnie przy każdym produkcie i w zależności od wybranego sposobu płatności jest liczony do 5 dni roboczych po dniu zaksięgowania wpłaty - przy wyborze innych form płatności, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta, termin o którym mowa w ust, 6 jest liczony od najbliższego dnia roboczego.
 8. W przypadku zamówień, obejmujących więcej niż dwie sztuki danego produktu, koszt przesyłki uzależniony jest od stawek firmy Inpost i Poczty Polskiej.
 9. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

§ 7
PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ma możliwość zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl
 2. Wszystkie ceny podane przy produkcie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
 3. Do ceny zakupionych towarów doliczone zostają koszty wysyłki towaru, w zależności od wybranej przez kupującego opcji dostawy.
 4. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 8
RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za niezgodność towaru z umową, w tym za wadę fizyczną lub prawną produktu.
 2. W przypadku zauważenia wady kupujący powinien niezwłocznie o niej powiadomić sprzedawcę korzystając z jednego ze sposobów komunikacji wskazanych w § 3 Regulaminu.
 3. Kupujący jest obowiązany dostarczyć na koszt sprzedawcy wadliwy produkt pod adres wskazany w § 3.
 4. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia produktu sprzedawcy, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego: wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, wadę usunie lub obniży cenę rzeczy.
 5. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Koszt dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz rzeczy, w której wada została usunięta ponosi sprzedawca.

§ 9
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze sprzedawcą umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

-              dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

-              dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

-              dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,

-              dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10
DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje postanowienie § 1 Regulaminu.
 2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@browarkingpin.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 4. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
  koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  1. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
 7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 § 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług. W takim przypadku kupujący zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej na stronie sklepu.
 2. Zabronione jest bez uzyskania uprzedniej zgody sprzedawcy kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 4. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu w brzmieniu przed wejściem tych zmian w życie.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

 INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia

-              Kupujący zwraca produkt w stanie nienaruszonym, z nieuszkodzonym opakowaniem,

-              Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymaną płatność za rzecz (z wyjątkiem kosztów dostawy) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu.

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony umówią się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący ponosi opłaty w związku z tym zwrotem, czyli ponosi koszt dostawy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, proszę odesłać Produkt na adres: Browar Kingpin Sp. z o.o., ul. Wilczak 18 B/10, 61-623 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl